Community
 • Community
 • Today's Conversation

Today's Conversation

대화전체듣기 Download
오늘의 베트남어 Khi nào anh về nhà? 언제 집에 가요?
A
 • Khi nào anh về nhà?
B
 • Tôi về nhà lúc bảy giờ tối.
A
 • 언제 집에 가요?
B
 • 저녁 7시에 집에 가요

어휘 / 단어

 • khi nào(키 나오) 언제
 • về(베) 돌아가다(오다)
 • nhà(냐)
 • bao giờ(바오 저) 언제
 • sang(상) 건너가다
 • tối(또이) 저녁
 • lúc(룩) ~에
 • đi làm(디 람) 일하러 가다
 • bảy giờ(바이 저) 7시

포인트 및 활용

● “Khi nào”는 “언제”라는 의문사입니다. 같은 뜻으로 “Bao giờ”라는 말을 씁니다. 위치에 따라서 시제 표현 없어도 시제 표현이 가능합니다. 문장 앞에 위치하면 미래의 ‘언제’, 묹장 끝에 위치하면 과거의 ‘언제’를 묻는 표현이 됩니다.

- Bao giờ chị sang Việt Nam?(언제 베트남에 가요?)

- Chị sang Việt Nam bao giờ?(언제 베트남에 갔어요?)

- Khi nào anh đi làm?(언제 일하러 가요?)
- Anh đi làm khi nào?(언제 일하러 갔어요?)

영어 (월, 화, 수, 금) / 중국어 (목, 금) / 베트남어 (금)
목록