Community
 • Community
 • Today's Conversation

Today's Conversation

대화전체듣기 Download
오늘의 베트남어 Dạo này nhìn không rõ lắm 요즘 눈이 잘 안 보인다.
A
 • Mình muốn đổi kính.
B
 • Mắt nhìn không rõ à?
A
 • Ừ. Dạo này nhìn không rõ lắm.
B
 • Vậy à. Đi khám trước thì tốt hơn.
A
 • 안경 바꾸고 싶어.
B
 • 눈이 잘 안 보여?
A
 • 응. 요즘 잘 안 보여.
B
 • 그래. 먼저 검사하는 게 더 좋아.

어휘 / 단어

 • mắt(맛)
 • nhìn(닌) 보이다
 • dạo này(자오 나이) 요즘
 • đổi(도이) 바꾸다
 • kính(낑) 안경
영어 (월, 화, 수, 금) / 중국어 (목, 금) / 베트남어 (금)
목록