Community
 • Community
 • Today's Conversation

Today's Conversation

대화전체듣기 Download
오늘의 베트남어 Cái này bao nhiêu tiền ạ? 이거 얼마예요.
A
 • Cái này bao nhiêu tiền ạ?
B
 • 30 nghìn đồng.
A
 • 이거 얼마예요?
B
 • 삼 만동이에요.

어휘 / 단어

 • tiền(띠엔)
 • bao nhiêu(바오 니에우) 얼마
 • cái này(까이 나이) 이것
 • cái đó(까이 도) 그것
 • cái kia(까이 끼어) 저것

포인트 및 활용

- Cái này bao nhiêu tiền ạ?(이거 얼마예요?)
- Cái đó bao nhiêu tiền ạ?(그거 얼마예요?)
- Cái kia bao nhiêu tiền ạ?(저거 얼마예요?)

영어 (월, 화, 수, 금) / 중국어 (목, 금) / 베트남어 (금)
목록