Community
 • Community
 • Today's Conversation

Today's Conversation

대화전체듣기 Download
오늘의 베트남어 Alo 여보세요!
A
 • Alo. Có Kim ở đó không?
B
 • Kim không có ở đây. Anh là ai?
A
 • 여보세요. 김 거기 계세요?
B
 • 김 씨는 여기 안 계세요. 누구세요?

어휘 / 단어

 • alo(아로) 여보세요
 • ở đó(어 도) 거기
 • ở đây(어 더이) 여기
 • có ở~(꼬 어) ~에 있다
 • không có ở~(커옹 꼬 어) ~에 없다
 • ai(테 나오) 어때요?

포인트 및 활용

- Chị Lee không có ở văn phòng (이 씨는 사무실에 안 계세요.)
- Anh Kim không có ở công ty (김 씨는 회사에 안 계세요.)

영어 (월, 화, 수, 금) / 중국어 (목, 금) / 베트남어 (금)
목록